Sách Văn Hóa - Du Lịch bán chạy

  1. 1
    Triết Học Kinh Điển - Ý Niệm Hiện Tượng Học
    Giá: 198.000 ₫
    Năm bài giảng về “Ý niệm hiện tượng học” (1907) có vị trí đặc biệt như là văn bản “xác lập” triết học Husserl, nơi triển khai lần đầu tiên khái niệm “quy giản hiện tượng học”, đặt cơ sở cho triết học như là một “khoa học nghiêm ngặt”. Và cũng là tác phẩm đầu tiên của Huserl được dịch ra tiếng Việt và chú giải cặn kẽ.
Lên đầu trang Hỗ trợ