Sách bán chạy

 1. 1
  Mô Hình Tài Chính Cơ Bản
  Giá: 44.000 ₫
  Chương 1: Sử dụng hàm mục tiêu Goalseek tìm giá trị mong muốn - ứng dụng trong phân tích điểm hòa vốn
  Chương 2: Sử dụng chức năng Data table tạo bảng so sánh biến thiên - ứng dụng trong phân tích kết quả kinh doanh
  Chương 3: Mô hình tối ưu hóa
  Chương 4: Các mô hình khấu hao tài sản cố định
  Chương 5: Giá trị tiền tệ theo thời gian
  Chương 6: Thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư
  Chương 7: Lượng giá chứng khoán
  Chương 8: Tỷ suất sinh lời và chi phí sử dụng vốn
  Chương 9: Danh mục đầu tư
  Chương 10: Thời lượng trái phiếu
Lên đầu trang Hỗ trợ