Sách bán chạy

 1. 1
  Kinh Doanh Quốc Tế Hiện Đại
  Giá: 328.000 ₫
  Phần I: Giới thiệu và tổng quan Chương 1: Toàn cầu hóa
  Phần II: Sự khác biệt quốc gia
  Chương 2: Những khác biệt quốc gia về kinh tế chính trị
  Chương 3: Kinh tế chính trị và phát triển kinh tế
  Chương 4: Những khác biệt về văn hóa
  Chương 5: Đạo đức trong kinh doanh quốc tế
  Phần III: Môi trường thương mại và đầu tư toàn cầu
  Chương 6: Học thuyết thương mại quốc tế
  Phụ lục A: Thương mại quốc tế và cán cân thanh toán
  Chương 7: Kinh tế chính trị của thương mại quốc tế
  Chương 8: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  Chương 9: Hội nhập kinh tế khu vực
  Phần IV: Hệ thống tiền tệ toàn cầu
  Chương 10: Thị trường ngoại hối
  Chương 11: Hệ thống tiền tệ quốc tế
  Phần V: Chiến lược kinh doanh quốc tế
  Chương 12: Chiến lược kinh doanh quốc tế
  Chương 13: Thâm nhập thị trường nước ngoài
  Phần VI: Các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế
  Chương 14: Xuất khẩu, nhập khẩu và thương mại tối ưu
  Chương 15: Sản xuất tòan cầu, thuê ngoài và hậu cần
  Chương 16: Marketing toàn cầu và nghiên cứu và phát triển.
Lên đầu trang Hỗ trợ