Sách bán chạy

 1. 1
  Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Vật Lí 6
  Giá: 36.000 ₫
  Để giúp các em học sinh lớp 6 có thêm tài liệu trong quá trình học tập môn Vật lị, quyển sách: BÀI GIẢNG VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT VẬT LÍ 6 được viết ra nhằm mục đích:
  - Hướng dẫn cho học sinh học tập các kiến thức trong Sách Giáo khoa, trả lời các câu hỏi, bài tập trác nghiệm cũng như tự luận trong Sách giáo khoa công như sách bài tập để học sinh nắm vừng kiến thức, từ đó phát huy tính tích cực. chủ động sáng lạo trong khi học tập và thực hành.
  - Giúp học sinh củng cố, khắc sâu thêm những kiến thức và kĩ năng đă học trong chương trình chính khoá; có thể tự học. tự kiểm tra được kết quả học tập của bàn thân.
  Quyển sách được sắp xếp theo từng bài học của chương trình. Trong mỗi bài có 4 phân chính:
  Phần A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
  Đây là phân giới thiệu mục tiêu và những yêu cầu cơ bản nhất về các kiến thức, kĩ năng mà học sinh cần nắm được sau khi học xong bài. Vì thế trước khi vào bài học các em cần đọc kĩ phần này.
  Phần B. HỌC BÀI Ở LỚP
  Hướng dẫn học các kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất của bài học mà học sinh cần biết. sau đó áp dụng vào việc trả lời các câu hỏi và giải các bài tập trong bài học và các câu hỏi. bài tập trong bài học ở Sách giáo khoa.
  Phần C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN Ở NHÀ.
  Phần này gồm các câu hỏi bài tập được tuyền chọn nhàm rèn luyện, củng cố, mở rộng các kiến thức đã học. đồng thời để các em tự kiểm tra kiến thức cho bản thân
  Phần D. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP RÈN LUYỆN.Để giúp các em học sinh lớp 6 có thêm tài liệu trong quá trình học tập môn Vật lị, quyển sách: BÀI GIẢNG VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT VẬT LÍ 6 được viết ra nhằm mục đích:
  - Hướng dẫn cho học sinh học tập các kiến thức trong Sách Giáo khoa, trả lời các câu hỏi, bài tập trác nghiệm cũng như tự luận trong Sách giáo khoa công như sách bài tập để học sinh nắm vừng kiến thức, từ đó phát huy tính tích cực. chủ động sáng lạo trong khi học tập và thực hành.
  - Giúp học sinh củng cố, khắc sâu thêm những kiến thức và kĩ năng đă học trong chương trình chính khoá; có thể tự học. tự kiểm tra được kết quả học tập của bàn thân.
  Quyển sách được sắp xếp theo từng bài học của chương trình. Trong mỗi bài có 4 phân chính:
  Phần A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
  Đây là phân giới thiệu mục tiêu và những yêu cầu cơ bản nhất về các kiến thức, kĩ năng mà học sinh cần nắm được sau khi học xong bài. Vì thế trước khi vào bài học các em cần đọc kĩ phần này.
  Phần B. HỌC BÀI Ở LỚP
  Hướng dẫn học các kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất của bài học mà học sinh cần biết. sau đó áp dụng vào việc trả lời các câu hỏi và giải các bài tập trong bài học và các câu hỏi. bài tập trong bài học ở Sách giáo khoa.
  Phần C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN Ở NHÀ.
  Phần này gồm các câu hỏi bài tập được tuyền chọn nhàm rèn luyện, củng cố, mở rộng các kiến thức đã học. đồng thời để các em tự kiểm tra kiến thức cho bản thân
  Phần D. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP RÈN LUYỆN.Để giúp các em học sinh lớp 6 có thêm tài liệu trong quá trình học tập môn Vật lị, quyển sách: BÀI GIẢNG VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT VẬT LÍ 6 được viết ra nhằm mục đích:
  - Hướng dẫn cho học sinh học tập các kiến thức trong Sách Giáo khoa, trả lời các câu hỏi, bài tập trác nghiệm cũng như tự luận trong Sách giáo khoa công như sách bài tập để học sinh nắm vừng kiến thức, từ đó phát huy tính tích cực. chủ động sáng lạo trong khi học tập và thực hành.
  - Giúp học sinh củng cố, khắc sâu thêm những kiến thức và kĩ năng đă học trong chương trình chính khoá; có thể tự học. tự kiểm tra được kết quả học tập của bàn thân.
  Quyển sách được sắp xếp theo từng bài học của chương trình. Trong mỗi bài có 4 phân chính:
  Phần A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
  Đây là phân giới thiệu mục tiêu và những yêu cầu cơ bản nhất về các kiến thức, kĩ năng mà học sinh cần nắm được sau khi học xong bài. Vì thế trước khi vào bài học các em cần đọc kĩ phần này.
  Phần B. HỌC BÀI Ở LỚP
  Hướng dẫn học các kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất của bài học mà học sinh cần biết. sau đó áp dụng vào việc trả lời các câu hỏi và giải các bài tập trong bài học và các câu hỏi. bài tập trong bài học ở Sách giáo khoa.
  Phần C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN Ở NHÀ.
  Phần này gồm các câu hỏi bài tập được tuyền chọn nhàm rèn luyện, củng cố, mở rộng các kiến thức đã học. đồng thời để các em tự kiểm tra kiến thức cho bản thân
  Phần D. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP RÈN LUYỆN.Để giúp các em học sinh lớp 6 có thêm tài liệu trong quá trình học tập môn Vật lị, quyển sách: BÀI GIẢNG VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT VẬT LÍ 6 được viết ra nhằm mục đích:
  - Hướng dẫn cho học sinh học tập các kiến thức trong Sách Giáo khoa, trả lời các câu hỏi, bài tập trác nghiệm cũng như tự luận trong Sách giáo khoa công như sách bài tập để học sinh nắm vừng kiến thức, từ đó phát huy tính tích cực. chủ động sáng lạo trong khi học tập và thực hành.
  - Giúp học sinh củng cố, khắc sâu thêm những kiến thức và kĩ năng đă học trong chương trình chính khoá; có thể tự học. tự kiểm tra được kết quả học tập của bàn thân.
  Quyển sách được sắp xếp theo từng bài học của chương trình. Trong mỗi bài có 4 phân chính:
  Phần A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
  Đây là phân giới thiệu mục tiêu và những yêu cầu cơ bản nhất về các kiến thức, kĩ năng mà học sinh cần nắm được sau khi học xong bài. Vì thế trước khi vào bài học các em cần đọc kĩ phần này.
  Phần B. HỌC BÀI Ở LỚP
  Hướng dẫn học các kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất của bài học mà học sinh cần biết. sau đó áp dụng vào việc trả lời các câu hỏi và giải các bài tập trong bài học và các câu hỏi. bài tập trong bài học ở Sách giáo khoa.
  Phần C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN Ở NHÀ.
  Phần này gồm các câu hỏi bài tập được tuyền chọn nhàm rèn luyện, củng cố, mở rộng các kiến thức đã học. đồng thời để các em tự kiểm tra kiến thức cho bản thân
  Phần D. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP RÈN LUYỆN.Để giúp các em học sinh lớp 6 có thêm tài liệu trong quá trình học tập môn Vật lị, quyển sách: BÀI GIẢNG VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT VẬT LÍ 6 được viết ra nhằm mục đích:
  - Hướng dẫn cho học sinh học tập các kiến thức trong Sách Giáo khoa, trả lời các câu hỏi, bài tập trác nghiệm cũng như tự luận trong Sách giáo khoa công như sách bài tập để học sinh nắm vừng kiến thức, từ đó phát huy tính tích cực. chủ động sáng lạo trong khi học tập và thực hành.
  - Giúp học sinh củng cố, khắc sâu thêm những kiến thức và kĩ năng đă học trong chương trình chính khoá; có thể tự học. tự kiểm tra được kết quả học tập của bàn thân.
  Quyển sách được sắp xếp theo từng bài học của chương trình. Trong mỗi bài có 4 phân chính:
  Phần A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
  Đây là phân giới thiệu mục tiêu và những yêu cầu cơ bản nhất về các kiến thức, kĩ năng mà học sinh cần nắm được sau khi học xong bài. Vì thế trước khi vào bài học các em cần đọc kĩ phần này.
  Phần B. HỌC BÀI Ở LỚP
  Hướng dẫn học các kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất của bài học mà học sinh cần biết. sau đó áp dụng vào việc trả lời các câu hỏi và giải các bài tập trong bài học và các câu hỏi. bài tập trong bài học ở Sách giáo khoa.
  Phần C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN Ở NHÀ.
  Phần này gồm các câu hỏi bài tập được tuyền chọn nhàm rèn luyện, củng cố, mở rộng các kiến thức đã học. đồng thời để các em tự kiểm tra kiến thức cho bản thân
  Phần D. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP RÈN LUYỆN.Để giúp các em học sinh lớp 6 có thêm tài liệu trong quá trình học tập môn Vật lị, quyển sách: BÀI GIẢNG VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT VẬT LÍ 6 được viết ra nhằm mục đích:
  - Hướng dẫn cho học sinh học tập các kiến thức trong Sách Giáo khoa, trả lời các câu hỏi, bài tập trác nghiệm cũng như tự luận trong Sách giáo khoa công như sách bài tập để học sinh nắm vừng kiến thức, từ đó phát huy tính tích cực. chủ động sáng lạo trong khi học tập và thực hành.
  - Giúp học sinh củng cố, khắc sâu thêm những kiến thức và kĩ năng đă học trong chương trình chính khoá; có thể tự học. tự kiểm tra được kết quả học tập của bàn thân.
  Quyển sách được sắp xếp theo từng bài học của chương trình. Trong mỗi bài có 4 phân chính:
  Phần A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
  Đây là phân giới thiệu mục tiêu và những yêu cầu cơ bản nhất về các kiến thức, kĩ năng mà học sinh cần nắm được sau khi học xong bài. Vì thế trước khi vào bài học các em cần đọc kĩ phần này.
  Phần B. HỌC BÀI Ở LỚP
  Hướng dẫn học các kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất của bài học mà học sinh cần biết. sau đó áp dụng vào việc trả lời các câu hỏi và giải các bài tập trong bài học và các câu hỏi. bài tập trong bài học ở Sách giáo khoa.
  Phần C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN Ở NHÀ.
  Phần này gồm các câu hỏi bài tập được tuyền chọn nhàm rèn luyện, củng cố, mở rộng các kiến thức đã học. đồng thời để các em tự kiểm tra kiến thức cho bản thân
  Phần D. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP RÈN LUYỆN.Để giúp các em học sinh lớp 6 có thêm tài liệu trong quá trình học tập môn Vật lị, quyển sách: BÀI GIẢNG VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT VẬT LÍ 6 được viết ra nhằm mục đích:
  - Hướng dẫn cho học sinh học tập các kiến thức trong Sách Giáo khoa, trả lời các câu hỏi, bài tập trác nghiệm cũng như tự luận trong Sách giáo khoa công như sách bài tập để học sinh nắm vừng kiến thức, từ đó phát huy tính tích cực. chủ động sáng lạo trong khi học tập và thực hành.
  - Giúp học sinh củng cố, khắc sâu thêm những kiến thức và kĩ năng đă học trong chương trình chính khoá; có thể tự học. tự kiểm tra được kết quả học tập của bàn thân.
  Quyển sách được sắp xếp theo từng bài học của chương trình. Trong mỗi bài có 4 phân chính:
  Phần A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
  Đây là phân giới thiệu mục tiêu và những yêu cầu cơ bản nhất về các kiến thức, kĩ năng mà học sinh cần nắm được sau khi học xong bài. Vì thế trước khi vào bài học các em cần đọc kĩ phần này.
  Phần B. HỌC BÀI Ở LỚP
  Hướng dẫn học các kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất của bài học mà học sinh cần biết. sau đó áp dụng vào việc trả lời các câu hỏi và giải các bài tập trong bài học và các câu hỏi. bài tập trong bài học ở Sách giáo khoa.
  Phần C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN Ở NHÀ.
  Phần này gồm các câu hỏi bài tập được tuyền chọn nhàm rèn luyện, củng cố, mở rộng các kiến thức đã học. đồng thời để các em tự kiểm tra kiến thức cho bản thân
  Phần D. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP RÈN LUYỆN.
 2. 2
  Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Vật Lí 10
  Giá: 52.000 ₫
  Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Vật Lí 10 tác giả Mai Trọng Ý, bộ sách dành cho các em học sinh lớp 6 đến lớp 12, giúp các em học sinh sử dụng học bồi dưỡng vật lí, các em sử dụng tham khảo bài giảng chi tiết bài tập vật lí 10
 3. 3
  Đề Kiểm Tra Vật Lí 6
  Giá: 36.000 ₫
  Căn cứ vào mục tiêu giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bậc Trung học từ năm 2006. Các hình thức kiểm tra trong kế hoạch dạy học được quy định bao gồm: kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì (kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết, kiểm tra học kì). Đề kiểm tra sẽ bao gồm: trắc nghiệm và tự luận.
  Để giúp giáo viên và các em học sinh lớp 6 có tài liệu thực hành loại đề trắc nghiệm cũng như tự luận, cuốn sách Đề kiểm tra vật lí được biên soạn nhằm mục đích:
  - Giúp học sinh củng cố. khắc sâu thêm những kiến thức và kĩ năng đã học trong chương trình chính khoá; có thể tự học, tự kiểm tra được kết quả học tập của bản thân.
  - Hướng dẫn cho học sinh cách làm đề trắc nghiệm và tự luận để học sinh phát huy tính tích cực, chủ động sáng lạo trong khi học tập và thực hành.
  - Cung cấp cho học sinh các loại đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận theo chương trình: Bài kiểm ưa 15 phút, bài kiểm tra một tiết, bài kiểm tra học kì I, bài kiểm tra học kì II để đánh giá trình độ lí thuyết cùng như khả năng ứng dụng các kiến thức được học trong thực hành.
  Cuốn sách gồm hai phần:
  Phần A: Đề kiểm tra học kì I
  I. Đề kiểm tra 15 phút.
  II. Đề kiểm tra 1 tiết.
  III. Đề kiểm tra học kì.
  Phần B: Đề kiếm tra học kì II
  I. Đề kiểm tra 15 phút.
  II. Đề kiểm tra 1 tiết.
  III. Đề kiểm tra học kì.
  Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận cho một môn học là một công việc hết sức khỏ khăn, phức tạp.
 4. 4
  Phân Loại Và Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Vật Lí 12
  Giá: 85.000 ₫
  Phân Loại Và Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lí, quyển sách trình bày những phương pháp giải nhanh và hiệu quả các dạng bài tập trắc nghiệm vật lí, sách hay dành cho các em học sinh lớp 12 ôn tập luyện thi môn lý
Lên đầu trang Hỗ trợ