Sách bán chạy

  1. 1
    Chuyện Với Người Cháu Gần Nhất Của Bác Hồ
    Giá: 48.000 ₫
    Cuốn sách này viết về một khía cạnh trong cuộc đời của Bác Hồ thông qua một số mẩu chuyện mà đồng chí Nguyễn Sinh Định – cháu gần nhất của Bác Hồ kể lại. Qua đó, chúng ta hiểu thêm về cuộc đời Bác, về một vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta và dân tộc ta có một phẩm chất tuyệt vời và một tư tưởng nhất quán trong mục đích, hướng đi. Suốt đời hy sinh quên mình cho sự nghiệp cách mạng, cho sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
    Đề tài viết về Bác Hồ là rất phong phú, đa dạng, chúng ta còn có thể khai thác nhiều. Với cuốn sácvh nà, tác giả khai thác ở góc độ người thân, họ hàng của Bác kể lại. Đây cũng là một đóng góp làm cho tủ sách viết về Bác thêm phong phú.
Lên đầu trang Hỗ trợ