Sách bán chạy

  1. 1
    QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KHÁI LUẬN VÀ CÁC TÌNH HUỐNG
    Giá: 338.000 ₫
    Trên thế giới, có rất nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không quan tâm đầy đủ đến công tác quản trị chiến lược mà vẫn hoạt động bình thường. Nhưng thực tế cũng chỉ ra rằng tại những doanh nghiệp phát triển năng động và hiệu quả, nhấ
Lên đầu trang Hỗ trợ